Đá Quy Cách

300*600*T30MM

Giá thỏa thuận

Lava Stone 600*300*30 

1 cont = 18 Pallet

1 Pallet = 120 Pcs/Pallt

1 Cont = 2160 Pcs

1 Cont = 388.8 m2

Mua hàng

400*600*T30

Giá thỏa thuận

500*500*T30

Giá thỏa thuận

Lava Stone 500*500*30 

1 cont = 19 Pallet

1 Pallet = 80 Pcs/Pallt

1 Cont = 1520 Pcs

1 Cont = 380 m2

Mua hàng

600*600*T30MM

Giá thỏa thuận

300*600*T50

Giá thỏa thuận

500*500*50MM

Giá thỏa thuận

Lava Stone 500*500*50 

1 cont = 23 Pallet

1 Pallet = 40 Pcs

1 Cont = 920 Pcs

1 Cont = 230 m2

Mua hàng

300*600*12mm

Giá thỏa thuận

LAVA STONE 300*600*12

1 Cont = 18 Pallet

1Pallet = 278 Pcs

1 Cont = 5000 Pcs

1 Cont = 900 m2

Mua hàng

600*900*T30mm

Giá thỏa thuận

500*1000*T50-80

Giá thỏa thuận

600*1200*T30mm

Giá thỏa thuận